Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenpage1image745276752

1. Het reserveren van een Kidsparty Hooray activiteit houdt in dat u de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden aanvaardt.
2. De overeenkomst en algemene voorwaarden worden u per e-mail toegezonden. De reservering is pas definitief als er bevestiging per mail is ontvangen door Kidsparty Hooray.

3. De genoemde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven en inclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 1. Kidsparty Hooray behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Er kan een optie worden genomen op een bepaalde datum. Wanneer u een offerte is overhandigd is deze enkele dagen van kracht, zie datum offerte.
 3. Een wederzijdse schriftelijke bevestiging per mail voor een Kidsparty Hooray activiteit is bindend, voor beide partijen.
 4. Als er minder personen komen dan opgegeven, wordt dat bedrag niet in mindering gebracht. Dit i.v.m. met het voorwerk, inkoop van materiaalkosten en reserveringskosten.
 5. Als er meerdere personen komen dan opgegeven, dient men dit 7 dagen voor aanvang van het feestje schriftelijk via de mail te bevestigen.
 6. Het factuurbedrag dient uiterlijk 2 weken na de aanvang van de gereserveerde datum overgeschreven te zijn op rek.nr.  op naam van Kidsparty Hooray. Bij alle activiteiten die Kidsparty Hooray uitvoert, behalve bij de themakisten, hiervoor vragen wij vooraf een borgbedrag van €40,00. Na een eventueleverrekening, bv. door onvoorziene parkeerkosten, aanwezigheid van extra personen of schade aan materiaal, storten wij het borgbedrag zo snel mogelijk terug op uw rekening.

10. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de geplande datum houden wij 50% van het gehele boekingsbedrag in. Bij annulering binnen 8 dagen zijn we genoodzaakt 80% van het gehele boekingsbedrag in rekening te brengen. Als Kidsparty Hooray, in verband met noodgevallen, zelf genoodzaakt zijn te moeten annuleren, wordt een nieuwe datum overlegd of indien gewenst het factuurbedrag retour gestort.

 1. Bij activiteiten op locatie rekent Kidsparty Hooray €0,19 aan kilometervergoeding in rekening. Eventueleparkeerkosten worden later in rekening gebracht of van de borg ingehouden.
 2. Op locatie zorgt de klant zelf voor de tafels, stoelen, aanwezigheid van toilet en water en wordt er zelf voor koffie en thee gezorgd.
 3. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting word
 1. Tijdens de gehele duur van een begeleid Kidsparty Hooray feestje is aanwezigheid van minimaal één ouder/verzorger en maximaal 2 ouder(s) of verzorger(s) verplicht.
 2. Tijdens een Kidsparty Hooray activiteit worden er foto’s gemaakt. Kidsparty Hooray  is – na overleg met de ouders – bevoegd deze foto’s te gebruiken voor publicatie.

16.Extra clausule m.b.t. de huur van een Kidsparty Hooray Themakist:

16.1  De kisten kunnen 1 dag van te voren, door de huurder zelf, worden opgehaald. Samen nemen wij het draaiboek door. Acceptatie van de kisten, middels handtekening van de huurder op het ophaalformulier, betekent dat het pakket compleet en kwalitatief in orde wordt bevonden. Indien zaken niet in orde zijn wordt daarvan op het ophaalformulier een aantekening gemaakt.

16.2  De huurder is verantwoordelijk voor deugdelijk transport van en naar “Kidsparty Hooray”.  

16.3  Het huren van een van onze themakisten is op eigen risico. De huurder is ten alle tijde zelfaansprakelijk voor ongevallen en evt. daaruit voortkomende schade of letselschade (materieel en immaterieel). De huurder verplicht zich erop toe te zien dat men op verantwoordelijke wijze met het materiaal omgaat. Kleinere kinderen die aanwezig zijn worden door de volwassen personen aanwezig bij het feest in de gaten gehouden. De kisten kunnen artikelen bevatten die niet geschikt zijn voor kinderen jonger dan 4 jaar.

16.4  Indien de huurder de kisten een dag later wilt terugbrengen kan dit in overleg en kosteloos. Als u de kisten zonder overleg later terugbrengt, brengen wij 25,00 per dag in rekening. Dit wordt dan van de borg ingehouden.

16.5  Wanneer de huurder de kisten retourneert, worden bijzonderheden, zoals evt. gebreken, door de huurder genoemd. Droomwolk streeft ernaar de kisten dezelfde dag of de dag na retournering na te kijken op volledigheid. Mocht er iets bijzonders zijn, bv. wanneer een artikel zwaar verontreinigd, vermist, kapot of beschadigd is, hieronder vallen ook onuitwisbare vlekken van bv. stiften, dan neemt Kidsparty Hooray contact op met de huurder. Zo nodig wordt er een bedrag van de borg ingehouden conform de checklijsten in het draaiboek. Mocht het borgbedrag niet toereikend zijn, zal de huurder het eventuele verschil tussen de betaalde borg en het schadebedrag aan de verhuurder vergoeden. Blijken de kisten volledig retour te zijn gekomen dan stort Kidsparty Hooray het betaalde borgbedrag zo snel mogelijk terug op de rekening van de huurder.

16.6  Indien de huurder de kisten helemaal niet terugbrengt is deze automatisch in gebreke. Kidsparty Hooray brengt dan de complete kisten met inhoud, PLUS alle kosten die verband houden met het innen van de vordering, bij de huurder in rekening.

16.7  De kleding mag niet gewassen en gestreken worden. Als er een vlek ontstaan is, mag u dit alleen met warm water voorbehandelen. U gebruikt geen chemische middelen.

16.8  De huur van de themakisten heeft betrekking op een eenmalig gebruik binnen huiselijke kring. Voor herhaald gebruik en voor gebruik in (semi) openbare/onderwijs en andere dan normale huiselijke situaties dient dit schriftelijk met Kisdparty Hooray te worden overeengekomen aangaande prijs, gebruiksfrequentie en evt. andere voorwaarden.

16.9  De themakisten en de inhoud hiervan mag niet aan derde worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld. Niets van de inhoud mag gekopieerd of verveelvoudigd worden.

16.10 Op enkele goederen in de themakisten kunnen auteurs- en muziekrechten rusten. Niets hiervan mag worden gekopieerd of verveelvoudigd zonder toestemming van de verhuurder. Door het tekenen van de huurovereenkomst vrijwaart u de verhuurder van BUMA STEMRA afdrachten, portretrechten, auteursrechten etc.

16.11  De themakisten blijven ten alle tijde eigendom van verhuurder.

16.12  De themakisten zijn met veel zorg samengesteld en er zitten een hoop materialen in die met de hand zijn gemaakt. Huurder draagt ‘als een goed huisvader’ zorg voor gehuurde themakisten.